Захист дисертаційної роботи Чжан Лянхун

25 червня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспранта кафедри педагогіки Чжан Лянхун на тему «Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України».

Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Чистякова І.А.

Метою роботи є з’ясування теоретичних та організаційно-методичних засад професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України.

Наукова новизна й теоретична значимість дослідження полягає в тому, що      вперше у вітчизняній педагогічній науці:

цілісно з’ясовано oрганiзацiйнo-пeдагoгiчні заcади професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України.

У межах характеристики теоретичних засад досліджуваного феномену, схарактеризовано понятійно-термінологічний апарат дослідження та виокремлено етапи розвитку професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України.

Висвітлено зміст професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України.

Охарактеризовано форми, методи й технології професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України.

Виявлено прогностичний потенціал взаємодії систем професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України..

Практична значимість узагальнені положення щодо методологічних підходів вищої музичної освіти, історичного розвитку вокальних традицій Китаю та України, змісту, форм, методів і технологій професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю та України можуть бути використані в процесі формування освітньої політики в галузі вищої музичної освіти, розроблення методичного забезпечення означеного процесу, викладання лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої музичної освіти.

Прогностичний потенціал проведеного дослідження зумовлюється можливістю використання отриманих результатів для здійснення подальшої науково-дослідницької роботи в даному напрямі у процесі модернізації китайської та української системи вищої музичної освіти.

Членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації стали учасники Докторського дому у галузі теорії освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка  доктори педагогічних наук, професори Бойченко М.А., Огієнко О.І. та  Сбруєва А.А.

Далі подано анотацію дисертації, презентацію та фотогалерею захисту, який відбувся у змішаному форматі.

vistup-prezentaciya_na_zahist_chzhan_lyanhun_65a55.pptx

anotaciya_chzhan_lyanhun_cbf5d_7ff6c.pdf

Захист дисертаційної роботи Ван Боюань

25 червня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки кафедри педагогіки Ван Боюань на тему «Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.».

Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Чистякова І.А.

Метою роботи є з’ясування теоретичних та організаційно-методичних засад підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.

Наукова новизна й теоретична значимість дослідження полягає в тому, що вперше в українській педагогічній науці здійснено комплексне наукове дослідження визначеної проблематики й цілісно з’ясовано oрганiзацiйнo-пeдагoгiчні заcади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. У межах характеристики теоретичних засад досліджуваного феномену розкрито методологічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю  та України та виокремлено етапи розвитку підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Висвітлено зміст підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Охарактеризовано форми, методи й технології підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Виявлено провідні напрями вдосконалення підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.

Практична значимість визначається тим, що узагальнені положення щодо методологічних засад мистецької вищої освіти, історичного розвитку фортепіанних шкіл Китаю та України, змісту, форм, методів і технологій підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України можуть бути використані в процесі формування освітньої політики в галузі вищої мистецької освіти, розроблення методичного забезпечення означеного процесу, викладання лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та аспірантів мистецьких закладів вищої освіти.

Прогностичний потенціал проведеного дослідження зумовлюється можливістю використання отриманих результатів для здійснення подальшої науково-дослідницької роботи в даному напрямі у процесі модернізації китайської та української систем вищої мистецької освіти.

zahist_disertaciyi_uchasnici_proektu_2_5f8aa.docx

anotaciya_van_boyuan_b94c2_910b7.pdf

Захист дисертаційної роботи Коханової Наталії Юріївни

23 червня 20121 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки кафедри педагогіки Коханової Наталії Юріївни на тему «Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі».

Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент О.В. Шаповалова

Мета дослідження: з’ясувати організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі для обґрунтування перспектив використання інноваційного потенціалу досліджуваної проблеми у процесі розвитку початкової іншомовної освіти України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше в українській педагогічній науці цілісно здійснено аналіз організаційно-педагогічних засад навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі, а саме:

 • схарактеризовано стан розроблення досліджуваної проблеми у полідисциплінарному дискурсі вітчизняної науки та тенденції розвитку теоретичних засад досліджуваної проблеми;
 • виокремлено етапи розвитку навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі в досліджуваний період: 1) становлення навчання англійської мови в початковій школі (1991-2001 рр.), 2) розвитку комунікативної компетентності в навчанні англійської мови в початковій школі (2002-2016 рр.), 3) модернізації методики навчання англійської мови учнів початкової школи (з 2017 р. – дотепер);
 • окреслено нормативні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі, які включають нормативно-правові акти міжнародного та національного рівнів і регламентують політичний, організаційний та методичний аспекти досліджуваного процесу;
 • виявлено організаційні засади (вибір шкільної навчальної програми для планування освітнього процесу; вимоги до кваліфікації вчителів, які мають право викладати іноземну мову в початковій школі; тижневе навантаження для навчання англійської мови у початковій школі; вибір підручників та методичних посібників для процесу навчання англійської мови);
 • визначено можливості використання прогресивного польського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні.

Членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації стали учасники Докторського дому у галузі теорії освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка  доктори педагогічних наук, професори Огієнко О.І. та  Семеног О.М., канд.пед.наук, доцент Чистякова І.А.

Далі подано анотацію дисертації, презентацію та фотогалерею захисту, яка відбулась у змішаному форматі.

anotaciya_kohanova_6b5f9_b760c.pdf

prezentaciya_kohanova_73905.ppt

Захист дисертаційної роботи Діхнич Катерини Віталіївни

23 червня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки кафедри педагогіки  Діхнич Катерини  Віталіївни на тему «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики»

Науковий керівник ‒ доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

− вперше обґрунтовано і розроблено модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики, яка ґрунтується на положеннях методологічних підходів (системного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, праксеологічного, акмеологічного), принципів (загальнодидактичних та специфічних, передбачає дотримання педагогічних умов, оновлення змісту модулів (розділів) навчальних дисциплін, форм та методів організації освітнього процесу;

– схарактеризовано діагностувальний апарат для визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності у процесі педагогічної практики.

Членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації стали учасники Докторського дому у галузі теорії освіти СумДПУ імені А.С.Макаренка  доктори педагогічних наук, професори Бойченко М.А., Огієнко О.І.,  Сбруєва А.А.

Далі подано анотацію дисертації, презентацію та фотогалерею захисту, яка відбулась у змішаному форматі.

anotaciya_dlya_vereteychenko_11062021_f6a1e_3251b.pdf

prezentaciya_dihnich__dc965.pptx

Круглий стіл "ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ"

23 червня 2021 року кафедрою педагогіки було організовано та проведено круглий стіл "ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ", на якому обговорювалися дискусійні питання, а саме:

1. Ваше бачення розвитку освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки.

2. Проблеми у процесі реалізації освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки.

Учасниками дискусії стали

Кудріна О.Ю., доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Антонова О.Є. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка

Бойченко М.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Бондаренко Ю. А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Борова Т.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Огієнко О.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Пріма Р.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

Сбруєва А.А., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Семеніхіна О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сущенко А.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету

Філоненко О.В., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Чепіль М.М., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Наукові семінари 

18 червня 2021 року відбулися наукові семінари учасників програми, аспірантів спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, громадян Китаю Ян Біня та Лі Ціна.

Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Бірюкова Л.А.

 Рецензенти – докт.пед.наук, проф. Сбруєва А.А. та канд.пед.наук, доцент Петренко М.Б.

Захід відбувся у змішаному форматі. Частина учасників семінару брала в ньому участь з використанням платформи ZOOM.

Тема дисертаційного дослідження аспіранта Ян Біня - «Формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки».

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором уперше в українській педагогічній науці актуалізовано проблему формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки. Дисертантом визначено та конкретизовано сутність та компонентну структуру; критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного феномену; розроблено методику формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки та педагогічні умови, що її забезпечують.

Тема дисертаційного дослідження аспіранта Лі Ціна  ‒ «Формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва».

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором вперше актуалізовано проблему формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Дисертантом визначено та конкретизовано сутність, зміст та компонентну структуру; критерії, показники та рівні сформованості готовності до професійно-творчої самореалізації вчителів-художників; виявлено педагогічні ресурси навчально-виховного середовища ЗВО як умови самореалізації творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого мистецтва; визначено педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування досліджуваного конструкту в умовах педагогічного закладу вищої освіти.

Звіт координатора проєкту проф. Сбруєвої А.А. за виконання завдань програми.

17 червня 2021 року на засіданні вченої ради інституту Педагогіки і психології відбувся звіт проф. Сбруєвої А.А. за виконання завдань проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» (01.09.2018-30.08.2021)

Мета проєкту: європеїзація методологічних, організаційних та змістових засад докторських програм у галузі теорії освіти шляхом  запровадження  міждисциплінарних навчальних курсів; європейських стандартів докторського дослідження в Україні; формування інклюзивного дослідницького середовища українського університету.

Команда проєкту:

Координатор – проф. Сбруєва А.А.

Учасники        –  проф. Семеног О.М., доц. Чернякова Ж.Ю.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЄКТУ

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Навчальний курс 1. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти (викладач - Сбруєва А.А.) -  30 год.;

 Навчальний курс 2. Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід (викладач – Семеног О.М.) – 30 год.;

Навчальний курс 3. Академічне письмо (викладач – Чернякова Ж.Ю.) – 30 год.;

Інтенсивні курси модуля:

Навчальний курс 4.  Культура наукового наставництва (викладач - Семеног О.М.) – 10 год.;

Навчальний курс 5. Докторський семінар: моніторинг якості дослідження  (викладач - Сбруєва А.А.) – 10 год.;

РЕЗУЛЬТАТИ

1. Розроблено та опубліковано методичне забезпечення навчальних курсів  (навчальні програми  до всіх курсів та навчальні посібники до курсів 1-3)

2. Навчальні курси  включено до освітньо-наукової  програми  011 – освітні, педагогічні науки (1- обов’язковий та 4 - за вибором  аспірантів)

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСТРАКУРИКУЛЯРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ПРОЄКТУ:

2.1. Участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій та  всеукраїнських семінарів.

Міжнародні конференції:

2.1.1. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (2019 р., 2020 р., 2021 р.);

2.1.2. «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи» (2019 р. 2020 р., 2021 р.);

2.1.3. «Академічна культура дослідника» (2019 р., 2020 р., 2021 р.).;

2.1.4. «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (2019-2020 рр.)

Всеукраїнські семінари:

2.1.4. «Компаративістика в педагогічній освіті  і освіті дорослих» (2018 – 2020 рр.);

2.1.5. «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах педагогічної взаємодії» (15 квітня 2019 -2021 рр).

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Опубліковано програми та матеріали 11 міжнародних конференцій, програми 6 всеукраїнських семінарів.
 • У роботі конференцій та семінарів взяли участь близько 2 000 науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів, представників адміністрації ЗВО.

2.2. УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА МЕРЕЖ:

2.2.1. Українська асоціація дослідників освіти.

2.2.2. Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції

2.3. Участь у проведенні та обговоренні попередніх захистів (фахових семінарів) і захистів кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Освітніх, педагогічних наук» з проблем порівняльної педагогіки , професійної  підготовки майбутніх учителів та історії педагогіки.

2.4. Організація проведенні літньої школи з «Академічного письма» (серпень, 2019 – 2021 рр.).

РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Більшість викладачів кафедри та аспірантів є членами УАДО та беруть участь у заходах організації.
 • Протягом дії проєкту понад 20 дисертацій стали предметом обговорення на засіданнях спеціалізованих рад.

Абітурієнти – учасники літньої школи  отримують підготовку до вступу в аспірантуру з іноземної мови та до подальшої участі у докторських студіях

3. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ  ЧЕРЕЗ:

3.1. Інформаційний сайт проєкту (автор і технічний координатор – к.п.н. Король О.М.; перекладач – к.п.н. Чернякова Ж.Ю.)

Адреса сайту: https://jmm.sspu.edu.ua

3.2. Групи у соціальній мережі FB

3.2.1. Doctoral House in Education in SSPU named after A.S. Makarenko – Докторський дім з освітніх наук (автор - д.п.н., проф.Бойченко М.А.)

3.2.2. Науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (автор групи  д.п.н., проф.Семеног О.М.)

3.3. Публікація наукових статей, виступи на конференціях,  семінарах, участь у заходах Еразмус+ Україна тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ:

1.Залучення до обговорення та реалізації ідей проєкту широко кола зацікавлених осіб (науковців, викладачів, аспірантів,  студентів, учителів, представників адміністрації ЗВО).

2. Поширення власного досвіду освітньої та наукової діяльності у європознавчих студіях та підготовці докторантів  зі спеціальності освітні, педагогічні науки.

ПЛАНИ ЩОДО ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

 • Викладання навчальних курсів європознавчої спрямованості.
 • Апробація навчальних посібників до курсів європознавчої спрямованості.
 • Проведення наукових заходів з проблем інноваційного розвитку освіти.
 • Подальше розширення участі у національних та міжнародних дослідницьких організаціях і мережах.
 • Узагальнення досвіду підготовки PhD на засадах міжпредметного та інклюзивного підходів у наукових публікаціях.
 • Поширення інформації про досвід наукової та освітньої активності у сфері підготовки PhD з освітніх, педагогічних наук на створеному сайті та у соціальних мережах.
 • Розширення тематики європознавчих порівняльно-педагогічних досліджень.
 • Активізація співпраці з всеукраїнськими та міжнародними науковими мережами.

Міжнародне стажування викладачів кафедри

12 червня 2021 року  розпочалося Міжнародне стажування "Фандрейзинг та основи проєктної діяльності: європейський досвід". У ньому активну участь беруть  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Проценко Ірина Іванівна та кандидат педагогічних наук, старший викладач Биква Марія Миколаївна.

Міжкафедральний семінар «Актуальні проблеми університетської підготовки фахівців позашкільної освіти»

11 червня 2021 року відбувся Міжкафедральний семінар «Актуальні проблеми університетської підготовки фахівців позашкільної освіти», у якому брали участь викладачі кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та викладачі кафедри кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Основними питаннями для обговорення стали Освітньо-професійні програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, стандарти даної спеціальності.

Захист дисертаційної роботи Бойченка Віталія Віталійовича

4 червня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбувся захист дисертації на здобуття ступеня PhD учасника програми аспіранта Бойченко Віталія Віталійовича на тему «Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США». Науковий керівник докт.пед.наук, професор Сбруєва А.А.

Голова спеціалізованої вченої ради – докт.пед.наук, професор Семеніхіна О.В., члени спеціалізованої вченої ради докт.пед.наук, професор Огієнк О.І., докт.пед.наук, професор Заболотна О.А., докт.пед.наук, професор Литовченко І.М., канд.пед.наук,  доцент Чистякова І.А.

Мета дослідження: з’ясувати теоретичні, нормативні, змістово-процесуальні та професійно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США для визначення можливостей використання прогресивного американського досвіду у вітчизняному шкільництві.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження:

уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження теоретичних, нормативних, змістово-процесуальних та професійно-педагогічних засад STEM-освіти у старшій середній школі США;

у межах характеристики стану розробленості проблеми STEM-освіти у вітчизняних порівняльно-педагогічних дослідженнях виокремлено аспекти її розгляду;

розкрито концептуальні засади STEM-освіти;

виокремлено передумови й етапи розвитку STEM-освіти у старшій середній школі США;

окреслено нормативні та змістово-процесуальні засади STEM-освіти у старшій середній школі США;

визначено специфіку професійно-педагогічної підготовки STEM-учителів старшої середньої школи США й схарактеризовано відповідні програми на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти;

з’ясовано сучасний стан STEM-освіти в Україні й визначено можливості використання прогресивного досвіду STEM-освіти США у вітчизняному шкільництві на державному, місцевому й інституційному рівнях у нормативно-правовому, організаційному, змістовому, методичному та професійно-педагогічному аспектах.

Практичне значення отриманих результатів дослідження:

схарактеризовані автором теоретичні, нормативні, змістово-процесуальні та професійно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США можуть бути використані у процесі формування освітньої політики в галузі STEM, розроблення відповідних стандартів та методичного забезпечення означеного процесу, викладання лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та аспірантів педагогічних закладів вищої освіти. Матеріали дослідження, а також джерельна база будуть корисними в подальших наукових пошуках у відповідних галузях наукового знання, освітньому процесі закладів вищої, загальної середньої та позашкільної освіти

Далі подано анотацію дисертації, презентацію виступу здобувача на захисті дисертації та фотогалерею захисту.

anotaciya_vboychenko_ca8b8_fe8a9.pdf

prezentaciya_zahist_boychenko_f8894.pptx

Міжнародне підвищення кваліфікації

31 травня - 7 червня 2021 року викладачі кафедри педагогіки взяли участь у  Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі)  наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle». Програма заходів додається.

_mpk_31_05_07_06_2021_9a6f6.pdf

 

1 25bd6

Четверта онлайн зустріч українських учасників спільного проекту в рамках програми ЄС Еразмус+ із зарубіжними партнерами

26 травня 2021 року відбулася Четверта онлайн зустріч українських учасників спільного проекту в рамках програми ЄС Еразмус+ із зарубіжними партнерами. На зустрічі обговорювалися питання підготовки робочого пакету проєкту.

Зустріч українських учасників проєкту в рамках програми ЄС Еразмус+

25 травня 2021 року відбулася Четверта онлайн зустріч українських учасників спільного проекту в рамках програми ЄС Еразмус+

Порядок денний зустрічі:

1) Розвиток останніх подій в рамках спільного проекту (Університет Драгоманова, усі учасники).

2) Обговорення опитувальника з метою збору інформації для обґрунтування обраної тематики проекту та підготовки Робочого пакету 0 (усі учасники).

3) Обговорення Робочого плану проекту (усі учасники).

Студентська конференція

19 травня 2021 року розпочала свою роботу V Міжнародна  науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи», організована кафедрою педагогіки Інституту педагогіки та психології СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Співорганізаторами конференції стали Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти у співпраці з науковими та освітніми установами 11 країн світу (Польща, Нідерланди, Сербія, Франція, Велика Британія, Білорусь, КНР, Таджикистан, Узбекистан, Еквадор, Мексика).

У роботі конференції беруть участь близько 246 науковців, освітян, студентів, аспірантів, магістрантів,учителів,.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор економічних наук, професор Кудріна Ольга Юріївна, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка кандидат педагогічних наук, професор Вертель Антон Вікторович та в.о. завідувача кафедри педагогіки доктор педагогічних наук, професор Бойченко Марина Анатоліївна .

На пленарному засіданні  було презентовано доповіді молодих науковців (аспірантів, магістрантів та студентів) : Кабанової Євгенії Романівни та Мироненко Ірини Олександрівни студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Осадчого Дмитра Юрійовича студента Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Заставного Антона  Андрійовича вчителя фізичної культури Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Сумської міської ради; магістранта Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Головченка Юрія Ігоровича студента Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Вензенко Альони Олегівни та Курочкіної Оксани Володимирівни студентки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Самотуги Інни Сергіївни  маістрантки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Маринич Аліни Вікторівни студентки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Левитської Тетяни Вікторівни студентки Копенгагенського університету Professionshøjskole Metropol (Данія).

Конференція проводиться у змішаному форматі.

І знову захист

13 травня 2021 року відбувся захист дисертації випускниці аспірантури зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка 

Дацко Ольги Василівни на тему «Діяльність Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор  Бойченко Марина Анатоліївна. У роботі цілісно з’ясовано теоретичні засади та напрями діяльності Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору, а саме: схарактеризовано стан розробленості проблеми діяльності ЄАУ як складного багатоаспектного феномену та концептуальні засади формування регіонального освітнього простору у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.; визначено передумови  й етапи розвитку Європейської асоціації університетів; окреслено напрями діяльності Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору; висвітлено актуальний стан та перспективи розвитку діяльності університетських організацій в умовах реалізації засад Болонського процесу в Україні.

Далі подано фотогалерею захисту, який відбувся в он-лайн форматі.

Офіційний сайт кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com