Навчальні дисципліни та програми кафедри

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Педагогіка

Робоча програма з педагогіки (016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія))

Робоча програма з педагогіки (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Робоча програма з педагогіки (014 Середня освіта (Українська мова і література))

Робоча програма з педагогіки (014 Середня освіта (Мова і література англійська))

Робоча програма з педагогіки (016 Спеціальна освіта (логопедія))

Робоча програма з педагогіки (історія педагогіки та порівняльна педагогіка (014 Середня освіта (музичне мистецтво))

Робоча програма з педагогіки (історія педагогіки та порівняльна педагогіка (014 Середня освіта (образотворче мистецтво))

Іміджелогія вчителя  (дисципліна на вибір)

Робоча програма (014 Середня освіта (Мова і література англійська))

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Актуальні проблеми інноваційного розвитку освіти (усі педагогічні спеціальності)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Інформаційні технології в освіті

Педагогіка та психологія вищої школи

Теорія і методика позашкільної освіти

Методика викладання навчальних дисциплін у вищій школі

Порівняльна педагогіка вищої школи та позашкілля

Менеджмент позашкільної освіти

Актуальні проблеми методології наукових досліджень

Інклюзивна освіта у закладах вищої та позашкільної освіти

Інноваційні технології позакласної та позашкільної виховної роботи в закладах освіти

Дисципліни на  вибір

Технології апробації результатів магістерського дослідження

Методика соціально-виховної роботи в закладах позашкільної освіти

Іміджелогія педагога

Технології розв’язання педагогічних задач

Порівняльна педагогіка вищої школи

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями

Технології ефективної педагогічної взаємодії в закладах позашкільної освіти

Формування індивідуальної освітньої траєкторії вихованців у закладах позашкільної освіти

Методика організації масових заходів в умовах закладів позашкільної освіти

Методика гурткової роботи

Педагогічна підтримка обдарованої дитини в закладі позашкільної освіти

Основи сучасного педагогічного красномовства

Інноваційні методи у вихованні в закладах позашкільної освіти

Методика викладання у вищій школі

Міжнародні практики неформальної освіти

Історія становлення системи позашкільної освіти

Основи науково-дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти

Методика організації туристсько-краєзнавчої діяльності в позакласній та позашкільній роботі

Управління проєктами в соціальній сфері

Проєктна діяльність у закладах освіти

Безпечне освітнє середовище в позашкільній освіті

Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах

ТРЕТІЙ (АСПІРАНТСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Теорія та методика викладання у вищій школі

Інноваційні компетентності доктора філософії

Історія вищої освіти

Менеджмент інновацій в освіті

Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти

Андрагогіка

Дисципліни на вибір

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

 Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Актуальні питання порівняльної педагогіки

Докторський семінар з теоретичних та методичних засад порівняльно-педагогічного дослідження

Актуальні питання інноваційного розвитку освіти

Основи тайм-менеджменту в науковій діяльності

Педагогічна комунікація

Теорія і методика освіти обдарованих і талановитих у закладах позашкільної освіти

Європейські та національні виміри забезпечення якості вищої освіти

Докторський семінар з теоретичних та методичних засад історико-педагогічного дослідження

Академічне письмо для здобувачів PhD

Компаративні дослідження в мистецькій педагогіці