Неформальна освіта

Шановні студенти!

Увага! Вам надано можливісті перезарахування балів за результатами Вашої неформальної та / або інформальної фахової активності, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають обов’язковим навчальним дисциплінам. До неформальної освіти належать:

  • сертифікована участь у конкурсах студентських робіт, олімпіадах,
  • сертифікована участь у конференціях,
  • сертифікована участь у майстер-класах, короткотермінових курсах,
  • написання статей тощо,

що за тематикою, обсягом і змістом відповідають певній навчальній дисципліні.

Перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка відбувається у три етапи:

  • подання декану/директору відповідного факультету/інституту пакету документів (заява; ксерокопії документів, що засвідчують участь у заході неформальної освіти – свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують вміння, отримані під час навчання; опис заходу неформальної освіти – інформаційний лист, програма, запрошення; опис змісту результатів освіти) – до закінчення вивчення навчальної дисципліни;
  • робота фахової комісії з перезарахування результатів неформальної та / або інформальної фахової активності претендента;
  • підсумкова оцінка-висновок фахової комісії про повне або часткове зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті відповідно до навчальної дисципліни згідно заяви претендента.

   Детальні умови перезарахування балів у СумДПУ імені А. С. Макаренка див. у «Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті» (протокол № 10 від 27.04.2020 р.

Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті

Кафедра педагогіки щорічно проводить такі заходи неформальної освіти:

Осіння наукова школа для аспірантів 1 курсу

Зимова наукова школа для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Зимова наукова школа для аспірантів першого року навчання

Весняна наукова школа для аспірантів

Весняна школа для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Літня наукова школа для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки