Виробнича (педагогічна) практика в закладах вищої освіти для 011 Освітні, педагогічні науки (ПЗО)

Педагогічна практика магістрантів є необхідним елементом наукової організації освітнього процесу і професійної підготовки спеціалістів високої кваліфікації у закладі вищої освіти.

Мета науково-педагогічної практики магістрантів полягає у практичній підготовці і перевірці їхньої готовності до цілісного виконання професійних обов’язків у закладах вищої освіти.

Педагогічна практика магістрантів спрямована на формування навичок педагога-дослідника, який реалізує їх у педагогічній діяльності в умовах закладу вищої освіти.

Пріоритетним завданням педагогічної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань з метою їх всебічного застосування в процесі педагогічної діяльності. Завданнями педагогічної практики також є:

  • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в закладі вищої освіти;
  • формування в майбутніх викладачів умінь і навичок організації та самостійного здійснення навчально-виховної роботи зі студентами;
  • ознайомлення магістрів безпосередньо в ході освітнього процесу з основними формами та методами викладання і виховання  в закладі вищої освіти, з передовим педагогічним досвідом викладачів і його практичним застосуванням;
  • набуття професійних і особистісних рис, притаманних викладачу сучасної вищої школи незалежної України;
  • збагачення і поглиблення теоретичних знань студентів на основі їх застосування в конкретних навчально-виховних ситуаціях;
  • виховання у магістрантів   творчого,   дослідницького   підходу до педагогічної, наукової і виховної діяльності;
  • формування потреб у самоосвіті, самовихованні та підвищенні своєї кваліфікації.

Науково-педагогічна практика відкриває магістранту можливість апробації теоретичних надбань, організацію та діагностику результатів експерименту.

Робоча програма