Навчальна практика

Навчальна педагогічна практика студентів ІІ курсу проводиться в комунальних закладах загальної середньої освіти (5-9 класи). Основним завданням цього виду практики є поєднання теоретичної підготовки студентів із практичним застосуванням набутих умінь і навичок проведення навчальної та позакласної виховної роботи:

 • уміння спостерігати за учнями, вести діагностичну бесіду з ними, проводити анкетування, інтерв’ю для вивчення вихованців;
 • уміння використовувати набуті знання для з’ясування й оцінки ступеня вихованості й освіченості учнів, їх станів, інтересів, очікувань; з’ясування та оцінки рівнів зрілості груп як колективів;
 • уміння оперативно надавати різносторонню індивідуалізовану допомогу учням, створювати ситуацію успіху;
 • уміння в процесі спілкування узгоджувати власну діяльність з уч­нями, координувати їх взаємовідносини один з одним, уникаючи конф­ліктів або швидко ліквідовуючи їх у випадку спонтанного виникнення;
 • уміння привертати до себе учнів, співпрацювати з ними та стимулювати їх до самовиховання й самореалізації;
 • уміння обирати доцільні форми, методи, засоби навчально-виховної роботи та планувати їх використання;
 • уміння проводити фронтальну бесіду, інструктаж, організовувати роботу в групах, змагальні форми виховної роботи;
 • уміння стимулювати учнів до виконання поставлених завдань, керувати роботою групи учнів, давати доручення, завдання, дотримуватися дисципліни, організовувати раціональне дозвілля учнів;
 • уміння співвідносити власний досвід педагогічної діяльності з рекомендаціями наукової теорії, технології виховання й навчання та робити необхідні висновки для наступного етапу роботи.

Поряд із тим даний вид практики, який забезпечує вивчення особливостей організації освітнього процесу в основній школі, спостереження й аналіз уроків важливий у вивченні шляхів подолання труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011) та формування готовності майбутніх учителів у здійсненні відповідних заходів.

До змісту діяльності студентів ІІ курсу в період педагогічної практики обсягом 72 години входить:

 • Ознайомлення з реалізацією головних компонентів Концепції Нової української школи:
 • новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;
 • наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 • педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 • Ознайомлення з навчально-виховною роботою школи:
 • з основними напрямами роботи закладу освіти;
 • із сучасними технологіями навчання та навчальними програмами шкільних предметів відповідно до власної спеціалізації;
 • паралельне вивчення особливостей організації освітнього процесу в початковій та основній школі;
 • з устаткуванням, методичним наповненням шкільних кабінетів із навчальних предметів, із роботою музеїв;
 • з особливостями співпраці школи, класного керівника з позашкільними установами, дитячими громадськими організаціями, до яких входять і які відвідують учні закріпленого класу.

2. Ознайомлення з науково-дослiдницькою роботою вчителів школи:

 • з основними напрямами науково-дослiдницької роботи вчителiв;
 • з роботою методичних комісій за предметами спецiалiзацiї;
 • з комплексом дослiдницьких методик, що застосовуються для вивчення особистостi школяра та класного колективу.

3. Участь у навчально-виховнiй роботi класу:

 • допомога класному керівнику в проведенні позакласної виховної роботи з учнями закріпленого класу та самостійне проведення однієї з форм виховної роботи,
 • відпрацювання умінь проведення фронтальної бесіди, інструк­тажу, організації роботи учнів у групах, змагальних форм виховної роботи;
 • проведення дидактичних ігор у позакласній роботі;
 • організація раціонального дозвілля, активного вiдпочинку учнів на перервах;
 • вивчення індивідуальних особливостей учнів під керівництвом психолога.

Робоча програма навчальної пропедевтичної педагогічної практики 

Робоча програма навчальної (пропедевтичної) педагогічної практики для студентів природничо-географічного факультету