Освіта

Кафедра педагогіки бере участь в організації та проведенні освітнього процесу зі студентами денної та заочної форми навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні та практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійну роботу, контрольні заходи) з навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти за:

  • освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта») в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форм навчання (термін навчання 1 рік і 4 міс.)

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за:

  • освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної, вечірньої та заочної форм навчання (термін навчання 4 роки)

Забезпечує викладання курсів для здобувачів, підготовка яких здійснюється на різних факультетах/інститутах  Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Освітній процес базується на засадах, які закладені у положеннях Болонської декларації, спрямованих на впровадження Європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці; використанні та поширенні власних культурних, освітніх і наукових здобутків, сучасних інноваційних педагогічних технологій.

Навчальна робота Кафедри спрямована на забезпечення високої якості освіти й передбачає:

- якісне та своєчасне виконання навчальних планів і програм;

- проведення різних форм занять (у тому числі семінарів, тренінгів, рольових і ділових ігор) зі студентами та слухачами;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних  і взаємних відвідувань;

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру;

- організація та здійснення на належному науковому й методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінювання;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових і магістерських робіт;

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою.