Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

доктора педагогічних наук, професора

Сбруєвої Аліни Анатоліївни

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор.  Пройшла професійний шлях від учителя англійської та німецької мови до професора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Наукова діяльність проф. Сбруєвої розпочалась у 1979 році після закінчення Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка і плідно розвивається донині.

Професор А. А. Сбруєва – визнаний в Україні та за її межами науковець, авторитетний фахівець у галузі педагогічної компаративістики, теорії освітніх реформ, історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки, є одним з ініціаторів  створення національної громади українських компаративістів.

Формуванню А.А. Сбруєвої як особистості та науковця суттєвою мірою сприяв її батько ‒ докт. пед. наук, проф. Анатолій Васильович Іванченко, чий науковий світогляд, педагогічний талант та життєва мудрість стали  для доньки визначальним дороговказом. У координатах сучасного європейського  наукового простору проф. А. Сбруєва позиціонує себе як представника наукової школи академіка НАПН України, докт.пед.наук, проф. Ольги Василівни Сухомлинської, яка є для її учнів справжньою іконою наукового стилю, доброчесності, принциповості і толерантності.

Наукова школа професора А. А. Сбруєвої – когорта однодумців, об’єднаних спільними ідеями, інтересами, здобутками. Для неї характерні демократичність та ентузіазм, атмосфера творчості, щирого наукового спілкування, гострих дискусій та принципової доброзичливої критики.

Напрям актуальних наукових досліджень Школи – проблеми інноваційного розвитку освіти у розвинених країнах в умовах побудови суспільства знань. Серед проблем, що досліджуються:

  • теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади освітніх реформ у розвинених країнах;
  • стратегії інтернаціоналізації вищої освіти у різних країнах та геополітичних регіонах;
  • інноваційні підходи до управління вищою освітою у розвинених країнах;
  • теоретичні та методичні засади інноваційного розвитку загальної середньої освіти;
  • концептуальні та організаційно-педагогічні засади освіти обдарованих дітей та молоді у розвинених англомовних країнах.

Про результативність наукової школи свідчать її здобутки, серед них:

  • розроблено методологічні та теоретичні засади педагогічної реформології як міждисциплінарної складової педагогічної науки;
  • розроблено науковий апарат та перспективні напрями наукових досліджень у галузі макропедагогіки;
  • з’ясовано теоретичні та організаційно-педагогічні засади впливу глобалізації та інтернаціоналізації на освітні реформи розвиненихкраїн;
  • виявлено та схарактеризовано інноваційний потенціал мережевих технологій в управлінні інноваційним розвитком освіти розвинених країн;
  • окреслено змістові та процесуальні засади наднаціонального виміру управління якістю вищої освіти у європейському регіоні.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої захищено 13 кандидатських дисертацій з проблем порівняльно-педагогічної глобалістики, американістики та британознавства. Ще дві теми докторських і п’ять тем кандидатських дисертацій у процесі виконання. Особлива увага приділяється теорії та практиці управління науковою роботою в університетах США; фандрейзинговим і грантрайтинговим технологіям у діяльності університетів; розгляду тенденцій розвитку європейської інтеграції в галузі вищої освіти; розвитку інноваційних шкільних та університетських мереж у розвинених країнах. Кандидати наук ‒ члени наукової школи А. А. Сбруєвої працюють у багатьох закладах вищої освіти та наукових установах Сумського регіону та України.

Наукову школу характеризує активна педагогічна діяльність і висока продуктивність. Аліна Анатоліївна Сбруєва – автор близько 300 публікацій. Серед них монографії, фахові статті, статті у закордонних виданнях, навчальні посібники для закладів вищої освіти.

Важливими характеристиками наукової школи проф. А. Сбруєвої є спадкоємність та розвиток. Старші вихованці Школи виступають керівниками дисертаційних робіт, що продовжують та розвивають наукову проблематику засновника-керівника. До їх числа належать кан.пед. наук, професор Листопад О.В., докт.пед.наук, доц. Корж-Усенко Л.В., докт.пед.наук, доцент Бойченко М.А., кан.пед.наук, доц. Осьмук Н.Г.  Позитивний досвід наукової діяльності активно передають наступному поколінню «школярів» канд. пед. наук., доц. Чистякова І.А., канд.пед.наук, доцент Клочкова Т.І., канд. пед. наук., доц. Красуля А.В.

Протягом останніх десяти років проф.А. Сбруєва двічі очолювала творчі групи, що виконували наукові проєкти на замовлення МОН України. Теми успішно виконаних проєктів «Теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади менеджменту освітніх інновацій в суспільстві ризику» (2010-2012 рр), «Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти» (2013-2015рр.).

У 2018 році А. Сбруєва стала координатором проекту Жан Моне Модуль у межах програми Еразмус+ Європейського Союзу (терміни виконання проекту 2018-2021 рр.). Тема проекту: «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів». У роботі над проєктом беруть участь члени наукової школи, що сприяє створенню інклюзивного дослідницького середовища у формуванні наукової компетентності аспірантів.

Важливими аспектами співпраці членів Наукової школи є: редагування фахового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», що має високі рейтинги у міжнародних наукометричних базах даних (головний редактор журналу – А.А. Сбруєва);  організація міжнародних конференцій з проблем інноваційного розвитку вищої школи та макаренкознавчої проблематики. Кожен номер журналу, представницький науковий захід є результатом творчої взаємодії наставника та представників Школи ‒ докт. пед. наук, доц. Бойченко М.А., канд.пед. наук, доцента Чистякової І.А., канд. пед. наук, доц. Осьмук Н.Г., канд. пед. наук, доц. Чернякової Ж.Ю.

Професор Сбруєва Аліна Анатоліївна має нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008 рік), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005 рік), Грамота Міністерства освіти і науки України (2009 рік), медаль «Григорій Сковорода» (2014 рік), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2008 рік), Почесна грамота Верховної ради України (2017), звання почесного професора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2017).

Наукова школа 

 доктора педагогічних наук, професора

Бойченко Марини Анатоліївни

 1. Напрям наукових досліджень – проблеми розвитку обдарованої особистості в закладах загальної середньої, позашкільної та вищої освіти в розвинених країнах світу та Україні.
 2. Досліджувані проблеми.
 • теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади розвитку освіти обдарованих у розвинених країнах світу та Україні;
 • теоретичні та методичні засади підготовки вчителя до навчання та виховання обдарованої особистості;
 • теоретико-методологічні засади розвитку порівняльних досліджень у галузі позашкільної освіти;
 • організаційно-педагогічні засади формування обдарованої особистості в закладах освіти різних типів.
 1. Головні здобутки наукової школи.
 • розроблено методологічні та теоретичні засади розвитку освіти обдарованих у США, Канаді та Великій Британії;
 • розроблено науковий апарат та перспективні напрями порівняльно-педагогічних досліджень у галузі освіти обдарованих;
 • з’ясовано теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності в медичних коледжах університетів США;
 • окреслено тенденції розвитку вищої освіти в контексті формування регіонального освітнього простору;
 • визначено потенціал засобів когнітивної візуалізації для розвитку здібностей дітей та учнівської молоді;
 • виявлено можливості творчого використання позитивних концептуальних ідей зарубіжного досвіду щодо розвитку освіти обдарованих та вищої освіти в національній теорії та практиці

 Перелік підготовлених у науковій школі докторів і кандидатів наук (із місця роботи і посади на даний час).


Доктор наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Куліченко Алла Костянтинівна – тема «Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США», період консультування 2020-2021 рр., (захист 2021 р.), посада на даний час: Запорізький державний медичний університет, доцент кафедри іноземних мов.


Кандидат наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Вознюк (Прудник) Вікторія Вікторівна – тема «Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великої Британії», період керівництва 2012-2015 рр. (захист 2015 р.), посада на даний час: КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка», викладач вищої категорії циклової комісії викладачів дошкільної, соціальної педагогіки, психології, окремих методик;
 2. Дацко Ольга Василівна – тема «Діяльність Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього простору», період керівництва 2013-2017 рр. (захист 2021 р.), посада на даний час: Сумський національний аграрний університет, викладач кафедри іноземних мов;


Доктор філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

 1. Чуричканич Ірина Едуардівна – тема «Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», період керівництва 2016-2020 рр. (захист 2020 р.), посада на даний час Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, старший викладач кафедри практики англійської мови;
 2. Перспективи роботи наукової школи. Передбачається продовження наукових досліджень з проблем розвитку обдарованої особистості в закладах загальної середньої, позашкільної та вищої освіти в розвинених країнах світу та Україні; видання монографій; захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня філософії та доктора наук.