Виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Педагогічна практика на 4 курсі є логічним продовженням педагогічної практики на молодших курсах. Вона охоплює значний період повсякденної систематичної роботи з учнями 5-9 класів протягом 6-8 тижнів. Тому створюються сприятливі можливості перевірити ступінь своєї готовності до самостійної педагогічної діяльності.

Одним із провідних завдань практики є ознайомлення з реальним змістом і обсягом професійної праці вчителя-вихователя та оцінити свої професійні якості з точки зору відповідності їх вимогам до сучасного класного керівника, формування професійних компетентностей педагога.

Діяльність студентів під час педагогічної практики в школі передбачає розвиток таких професійно-педагогічних здібностей, умінь, навичок:

1) рефлексивно-аналітичних: здатність аналізувати свою діяльність, помилки і успіхи, зрозуміти свої сильні і слабкі сторони для самовдосконалення і планування роботи; уміння ставити педагогічний діагноз; шляхом спостереження і аналізу оцінювати рівень індиві­дуального розвитку школяра, впливу товариського середовища на учня;

2) організаторських: уміння ставити перед собою і дітьми мету, причому саме таку, що дасть очікуваний результат; уміння планувати діяльність з учнями, визначати відповідальних за її здійснення; уміння розділяти мету на менш значні завдання і перетворювати їх у диференційовані завдання для групової та індивідуальної роботи класу; здатність створювати позитивну установку на діяльність, використовувати різноманітні методи стимулювання (змагання, заохочення), передбачати та планувати можливість індивідуальної самореалізації для дітей тощо;

3) комунікативних: уміння налагодити контакт, взаєморозуміння з кожною дитиною, вірити в неї, в її сили і можливості. Демонструвати бажання зрозуміти, підтримати і захистити її, уміння коректувати міжособистісні відносини між дітьми; виступати справедливим арбітром при вирішенні конфліктів, дотримуватись основних принципів педагогіки партнерства.

Методичне забезпечення